Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Procedure

Stap 1: Een geschil

Als uw patiënt een geschil heeft ingediend, dan berichten wij u hierover schriftelijk. U krijgt een kopie van de documenten die de klager stuurde en wij informeren u over het verloop van de procedure.

Stap 2: Ontvankelijkheid

De voorzitter van de geschilleninstantie beoordeelt of uw patiënt ontvankelijk is in uw geschil. In het Reglement (doorklik naar Reglement) staat wanneer een klager wel of niet ontvankelijk is. Een geschil wordt bijvoorbeeld niet in behandeling genomen wanneer dit geschil een behandeling betreft die vóór 1 januari 2012 plaatsvond.

U ontvangt schriftelijk bericht of het geschil wel of niet in behandeling wordt genomen.

Stap 3: Visie van de zorgaanbieder

Als het geschil in behandeling kan worden genomen, dan wordt u verzocht om binnen vier weken een verweerschrift in te dienen. Deze termijn kan één keer met maximaal vier weken worden verlengd als u daarom schriftelijk heeft verzocht.

U en de klager ontvangen over en weer een kopie van alle correspondentie met Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Stap 4: Hoorzitting

U en de klager worden uitgenodigd voor een hoorzitting bij de geschilleninstantie. Dit gebeurt niet als beide partijen schriftelijk hebben laten weten geen hoorzitting te wensen. Het is mogelijk dat de geschilleninstantie oordeelt dat de aard van het geschil geen hoorzitting rechtvaardigt. Of dat er gegronde redenen zijn om de zaak schriftelijk af te doen. In die gevallen vindt eveneens geen hoorzitting plaats.

U en de klager kunnen getuigen en/of deskundigen oproepen voor de hoorzitting. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. Ook de geschilleninstantie kan besluiten zelf getuigen op te roepen en te horen tijdens de hoorzitting, of een deskundige te benoemen die het geschil onderzoekt en een rapport opstelt. Dat gebeurt als dit volgens de geschilleninstantie nodig is voor een goede behandeling van het geschil.

Tijdens de zitting hoort een onpartijdige en onafhankelijke commissie beide partijen. U kunt dan een mondelinge toelichting geven op uw verweerschrift. Uw patiënt kan zijn klacht mondeling toelichten.

Na de hoorzitting oordeelt de geschilleninstantie in de raadkamer over het geschil. De geschilleninstantie doet vervolgens uitspraak. Heeft de klager een verzoek tot schadevergoeding ingediend? Dan oordeelt de geschilleninstantie ook of die wordt toegekend en, zo ja, wat de hoogte is.

Uiterlijk zes weken na de hoorzitting ontvangen de klager en de zorgaanbieder de schriftelijke uitspraak.

Stap 5: Beroep

Het is niet mogelijk beroep aan te tekenen tegen een uitspraak van de geschilleninstantie. Stichting Geschilleninstantie Mondzorg behandelt geen correspondentie naar aanleiding van een uitspraak.

Sluiten
X Zoek