Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

Privacy

Wij verwerken gegevens van klagers, (middels de brancheverenigingen) aangesloten zorgaanbieders en bezoekers van de website, indien u een klacht indient en indien u gebruik maakt van ons contactformulier. Wij hebben uw privacy hoog in het vaandel staan. Door middel van onze privacyverklaring informeren wij u welke persoonsgegevens wij verwerken en waarvoor. Tevens staat in de privacyverklaring opgenomen welke rechten u hebt. Mocht u vragen hebben of uw rechten willen uitoefenen dan kunt u contact opnemen met secretariaat@geschilleninstantiemondzorg.nl.


Privacyverklaring

Naam organisatie: Stichting Geschilleninstantie Mondzorg
Postadres: Postbus 8003, 3503 RA Utrecht
E-mailadres: secretariaat@geschilleninstantiemondzorg.nl
Telefoonnummer: 030 686 8730

1. Introductie

1.1 Nodig voor onze dienstverlening
Voor onze dienstverlening verwerken wij uw persoonsgegevens. Onderstaand treft u per verwerkingssoort aan met welke grondslag wij uw gegevens verwerken.

Geschil
In het kader van een geschil, verzamelen wij uw persoonsgegevens om te kunnen komen tot een beslechting van het geschil. Voor de verwerking van uw medische gegevens vragen wij u om toestemming.

Website
Indien u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal van uw gegevens verwerken. Wij hebben hiertoe een gerechtvaardigd belang, te weten de verbetering van onze dienstverlening.

Contactformulier
Indien u het contactformulier invult, verwerken wij uw persoonsgegevens om te kunnen reageren op uw vraag/opmerking. Hiervoor vragen wij om uw toestemming.

1.2 Van wie krijgen wij uw persoonsgegevens?
Wij verkrijgen uw gegevens in eerste instantie van uzelf. Dit geldt met name ten aanzien van de klager in een geschil en indien u het contactformulier invult. Wij kunnen de gegevens van een (beklaagde) zorgaanbieder tevens ontvangen van de branchevereniging en/of de klager in een geschil.

1.2 Bewaartermijn
In beginsel bewaren wij de in het kader van een geschil verkregen persoonsgegevens gedurende vijf jaar nadat de behandeling van het geschil heeft plaatsgevonden. Van deze termijn kan worden afgeweken indien er zwaarwegende belangen zijn om de persoonsgegevens langer te bewaren. Overige persoonsgegevens zullen wij niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor het doel. De doeleinden zijn beschreven in hoofdstuk 2 van deze privacyverklaring.

1.3 Voor wie geldt deze privacyverklaring?
Deze privacyverklaring geldt voor de betrokkenen bij een (bij ons ingediend) geschil. Dit betreft zowel de klager als de zorgaanbieder over wie wordt geklaagd. Ook is deze privacyverklaring van toepassing wanneer u een bezoek brengt aan onze website en het contactformulier invult. Daarnaast geldt de privacyverklaring indien u een klacht indient.

1.4 Wie is verantwoordelijk voor uw gegevens?
Onze organisatie is (verwerkings)verantwoordelijke voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens.

2. Persoonsgegevens en verwerking daarvan

2.1 Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn gegevens die te herleiden zijn tot een natuurlijk persoon en kunnen dus altijd aan iemand worden gekoppeld. Er zijn veel verschillende soorten persoonsgegevens. Zo zijn er algemene persoonsgegevens, zoals uw naam en adres. Maar er zijn ook bijzondere persoonsgegevens, zoals gegevens over uw gezondheid. Deze gegevens zijn gevoelig van aard en wij mogen deze niet zomaar verwerken.

2.2 Wat betekent verwerken?
De betekenis van het begrip ‘verwerken’ is ruim en houdt onder meer in: het verzamelen, bewaren, raadplegen, gebruiken, met elkaar in verband brengen en het verstrekken aan derde partijen die voor ons bepaalde diensten uitvoeren.

2.3 Welke persoonsgegevens verwerken wij en met welk doel?
Wij verwerken verschillende categorieën persoonsgegevens. Zo hebben wij voor het indienen van een geschil diverse basisgegevens nodig van zowel de klager (de patiënt, diens vertegenwoordiger, diens nabestaande of een stichting/vereniging) als de beklaagde zorgaanbieder. Daarnaast verwerken wij gegevens van de aangesloten zorgaanbieder in relatie tot de branchevereniging. Wij mogen echter niet zomaar persoonsgegevens van u verwerken. Daar hebben wij een legitieme reden voor nodig. Onderstaand zullen wij per categorie verwerking toelichten welke persoonsgegevens wij verwerken en met welke reden.

2.4 Geschil
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het verloop van een geschil. Het gaat hierbij om de volgende gegevens.

· Middels het geschilformulier verwerken wij aantal algemene persoonsgegevens van de klager, zoals uw naam, geslacht, geboortedatum, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Van de beklaagde zorgaanbieder verwerken wij tevens deze persoonsgegevens, en aanvullend de naam van de branchevereniging waarbij de zorgaanbieder is aangesloten. Dit doen wij om te kunnen corresponderen met de betrokken partijen. Ook kunnen wij deze gegevens gebruiken om de ontvankelijkheid van het ingediende geschil vast te stellen.

· Voor het ingediende geschil is de klager griffiegeld verschuldigd aan ons. Hiervoor verwerken wij de betaalgegevens van de klager, zoals uw bankrekeningnummer. Dit doen wij om de betaalde griffiegelden verder te kunnen verwerken en voor onze verdere debiteurenadministratie. Indien het griffiegeld na meerdere herinneringen niet wordt betaald, kunnen gegevens worden gedeeld met derden voor de incasso. Wij verwerken tevens de betaalgegevens van de beklaagde zorgaanbieder, teneinde de declaratie van de geschilprocedure af te wikkelen.

· Wij verwerken doorgaans bijzondere gegevens van de klager, waaronder medische gegevens en verzekeringsgegevens. Deze gegevens ontvangen wij middels het geschilformulier en/of het verweerschrift (inclusief eventuele bijlages) en wij verwerken deze gegevens om tot een inhoudelijke beoordeling van het geschil te kunnen komen. Wij verwerken deze gegevens slechts met uw uitdrukkelijke toestemming. Deze toestemming kunt u ook te allen tijde weer intrekken. Indien u de toestemming echter intrekt, kunnen wij niet tot een volledige beoordeling van het geschil komen.

· Daarnaast verwerken wij persoonsgegevens van de overige bij het geschil betrokken zorgaanbieders, zoals verwijzers.

2.5 Contactformulier
Het is op onze website mogelijk om via een contactformulier een vraag te stellen en/of een opmerking te maken. In dat kader wordt een aantal persoonsgegevens van u gevraagd, waaronder uw voornaam, achternaam en e-mailadres. Wij verwerken deze persoonsgegevens met uw toestemming, om te kunnen reageren op uw vraag/opmerking. Uw persoonsgegevens bewaren wij zolang het nodig is om uw vraag te beantwoorden en/of uw opmerking af te handelen.

2.6 Klacht
Het is mogelijk om een klacht in de dienen over onze dienstverlening. Wij verwerken in dat geval een aantal van uw persoonsgegevens: uw naam, adres, woonplaats, geslacht, telefoonnummer en e-mailadres. Dit doen wij om de klacht te kunnen afwikkelen.

2.7 Klanttevredenheidsonderzoek
Wij kunnen de verzamelde persoonsgegevens verwerken voor een klanttevredenheidsonderzoek. Dit doen wij om onze dienstverlening te verbeteren.

2.8 Bezoek website
Wanneer u onze website bezoekt, kunnen wij een aantal gegevens verwerken via cookies. Zo kunnen wij uw IP-adres verwerken. Wij doen dit om de dienstverlening via onze website te verbeteren en om in dat kader het gebruik van onze website te monitoren.

2.9 Melden van incidenten
Als er onverwacht toch iets niet goed is gegaan met de bescherming van uw persoonsgegevens - of wij vermoeden dat dit het geval is - dan zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als dit incident op uw persoonsgegevens betrekking heeft en voor u mogelijk een hoog risico inhoudt op uw rechten en vrijheden, dan brengen we u zo snel mogelijk op de hoogte.

2.10 Verwerker
Het kan noodzakelijk zijn dat gegevens worden gedeeld met derden, zoals een ICT-leverancier van ons of een administratiekantoor. Indien deze derde kwalificeert als een verwerker, dan sluiten wij een verwerkersovereenkomst af met deze partij, zodat uw privacy beschermd is.

3. Onze plichten

3.1 Beveiliging
Al onze medewerkers die persoonsgegevens verwerken of daarvan kennisnemen, alsmede de leden van de SGIM en ingeschakelde deskundige(n) hebben zich verplicht tot geheimhouding.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan derden voor commerciële doeleinden. In het kader van de beslechting van een geschil worden persoonsgegevens slechts gedeeld met de betrokken partijen, de commissieleden/secretaris van de SGIM en de eventueel door de SGIM ingeschakelde deskundige(n). Daarnaast kan de beroepsvereniging de naam en het adres van de zorgaanbieder en de klager opvragen. Wij delen uw persoonsgegevens slechts met uw toestemming of indien hiertoe een wettelijke plicht bestaat. Wij geven geen persoonsgegevens door aan een land buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

Slechts de commissieleden van de SGIM die betrokken zijn bij een geschil, klacht of vraag middels het contactformulier hebben toegang tot deze persoonsgegevens.

Naast de bovengenoemde organisatorische maatregelen zullen wij ook voldoende technische beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen.

3.2 Verantwoordingsplicht
Om te voldoen aan onze verantwoordingsplicht houden wij registers bij van verwerkingen en eventuele datalekken.

4. Waar hebt u recht op?U hebt het recht om kennis te nemen van uw persoonsgegevens die wij hebben verzameld en verwerken. Verder hebt u recht op een afschrift van deze persoonsgegevens. Gegevens van derden zullen hierbij in beginsel onzichtbaar gemaakt worden. U hebt het recht om (feitelijk) onjuiste persoonsgegevens te rectificeren. Tevens kunt u uw persoonsgegevens zoals bij ons bekend aanvullen. Zorg er ook voor dat u wijzigingen in uw gegevens doorgeeft, bijvoorbeeld uw huisadres bij een verhuizing of wijziging van een telefoonnummer. Voor simpele wijzigingen kunt u gewoon bellen of mailen. Voor een complexer verzoek kunt u onderaan de verklaring vinden waar u een verzoek kunt indienen. U hebt het recht op gegevensverwijdering. Deze verwijdering is niet in alle gevallen mogelijk. Zo kunnen wij uw gegevens niet verwijderen gedurende een lopend geschil. Ook zullen wij uw gegevens niet kunnen verwijderen indien één van de andere uitzonderingen op grond van de AVG van toepassing is.

4.4 Recht op klagen
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens vragen we u hierover met ons contact op te nemen. Mocht dat niet tot het gewenste resultaat leiden dan hebt u de mogelijkheid een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

4.5 Overige rechten
U heeft tevens recht op informatie, beperking van de gegevensverwerking, recht op bezwaar/verzet tegen de gegevensverwerking en het recht op het verkrijgen van uw gegevens in elektronische vorm.

Indien u een van uw rechten wilt uitoefenen vragen wij u schriftelijk een verzoek te doen. Onderaan deze verklaring kunt u vinden waar u een verzoek kunt indienen. Wij streven ernaar om binnen vier weken te reageren op uw verzoek. Indien het langer zal gaan duren dan vier weken, zullen wij hierover informeren.

Vragen?
Indien u gebruik wilt maken van een van uw rechten of nog vragen heeft kunt u contact opnemen metsecretariaat@geschilleninstantiemondzorg.nl.

4.1 Recht op inzage en afschrift

4.2 Recht op correctie

4.3 Recht op verwijdering

Sluiten
X Zoek