Menu
Patiënten Zorgaanbieders Veelgestelde vragen

De procedure

Stap 1: Indienen van een geschil

U kunt een geschil indienen door het invullen en terug sturen van het geschilformulier van Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. Na contact met ons secretariaat wordt op uw verzoek dit geschilformulier toegestuurd.

Voor het indienen van een geschil is griffiegeld verschuldigd. Het griffiegeld bedraagt € 75,- en moet binnen 5 dagen na het retour sturen van het geschilformulier worden voldaan.

Nadat wij dit geschilformulier van u retour hebben ontvangen en ook het griffiegeld is voldaan, sturen wij u informatie toe over het verloop van de procedure en eventuele verdere documentatie die wij van u nodig hebben. Gelijktijdig informeren wij de zorgaanbieder dat een geschil door u werd ingediend. De zorgaanbieder krijgt daarbij een kopie van het geschil dat de klager schriftelijk heeft ingediend bij Stichting Geschilleninstantie Mondzorg.

Stap 2: Ontvankelijkheid

De voorzitter van de geschilleninstantie beoordeelt of u ontvankelijk bent in uw geschil. In het Reglement staat wanneer een klager wel of niet ontvankelijk is. Een geschil wordt bijvoorbeeld niet in behandeling genomen wanneer dit geschil een behandeling betreft die vóór 1 januari 2012 plaatsvond.

Bent u niet-ontvankelijk? Dan wordt het geschil niet in behandeling genomen. U en zorgaanbieder ontvangen hiervan schriftelijk bericht. Het betaalde griffiegeld wordt niet terugbetaald.

Als het geschil wel in behandeling kan worden genomen, dan ontvangen u en de zorgaanbieder hiervan een schriftelijke bevestiging.

Stap 3: Schriftelijke fase

Als het geschil in behandeling kan worden genomen, dan ontvangen u en de zorgaanbieder een schriftelijke bevestiging hiervan. De zorgaanbieder wordt verzocht om binnen vier weken een verweerschrift in te dienen. Deze termijn kan één keer met maximaal vier weken worden verlengd als de zorgaanbieder daarom schriftelijk heeft verzocht.

U en de zorgaanbieder ontvangen over en weer een kopie van alle correspondentie met de geschilleninstantie.

Stap 4: Hoorzitting

U en de zorgaanbieder worden uitgenodigd voor een hoorzitting bij de geschilleninstantie. Dit gebeurt niet als beide partijen schriftelijk hebben laten weten geen hoorzitting te wensen. Het is mogelijk dat de geschilleninstantie oordeelt dat de aard van het geschil geen hoorzitting rechtvaardigt. Of dat er gegronde redenen zijn om de zaak schriftelijk af te doen. In die gevallen vindt geen hoorzitting plaats.

U en de zorgaanbieder kunnen getuigen en/of deskundigen oproepen voor de hoorzitting. De kosten hiervan komen voor eigen rekening. Ook de geschilleninstantie kan besluiten zelf getuigen op te roepen en te horen tijdens de hoorzitting, of een deskundige te benoemen die het geschil onderzoekt en een rapport opstelt. Dat gebeurt als dit volgens de geschilleninstantie nodig is voor een goede behandeling van het geschil.

Tijdens de zitting hoort een onpartijdige en onafhankelijke commissie beide partijen. U kunt dan een mondelinge toelichting geven op uw klacht. De zorgaanbieder kan zijn verweerschrift mondeling toelichten.

Na de hoorzitting oordeelt de geschilleninstantie in de raadkamer over het geschil. De geschilleninstantie doet vervolgens uitspraak. Heeft u een verzoek tot schadevergoeding ingediend? Dan oordeelt de geschilleninstantie ook of die wordt toegekend en, zo ja, wat de hoogte is.

Uiterlijk zes weken na de hoorzitting ontvangen de klager en de zorgaanbieder de schriftelijke uitspraak.

Stap 6: Beroep

Het is niet mogelijk beroep aan te tekenen tegen een uitspraak van de geschilleninstantie. Stichting Geschilleninstantie Mondzorg behandelt geen correspondentie naar aanleiding van een uitspraak.

Sluiten
X Zoek