Welkom op de website van Stichting Geschilleninstantie Mondzorg


Als cliënt heeft u vanuit de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) toegang tot een laagdrempelige en effectieve ondersteuning bij geschillen met uw zorgaanbieder.


De partijen in de mondzorg, de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT), de Koninklijke Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten (NVM-mondhygiënisten) en de Organisatie van Nederlandse Tandprothetici (ONT), hebben daarvoor gezamenlijk een Stichting Geschilleninstantie Mondzorg opgericht. Deze Geschilleninstantie is erkend door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) volgens art. 18 van de Wkkgz.


De geschilleninstantie is gemachtigd bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen partijen te komen. Er kunnen schadeclaims worden toegekend tot een maximum van € 25.000,--


Hoe is de route als u ontevreden bent over uw behandeling:

   - Bespreek dit dan eerst met uw mondzorgverlener. Wellicht dat u er samen uit komt.
Lukt dat niet, dan kunt u gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Uw mondzorgverlener kan u naar deze klachtenfunctionaris doorverwijzen.

   - Wanneer een gesprek met en bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet leidt tot de oplossing van het geschil dat u heeft, dan kunt u zich wenden tot de Geschilleninstantie Mondzorg. Voor het indienen van een geschil is griffiegeld verschuldigd aan de Stichting Geschilleninstantie Mondzorg. De hoogte van het griffiegeld bedraagt € 75,-. Het griffiegeld dient te worden voldaan binnen vijf dagen nadat het geschil is ingediend.

Van belang is te vermelden dat u als cliënt in principe geen rechtstreekse toegang heeft tot de Geschilleninstantie. Uitzonderingen op deze gang van zake zijn altijd ter beoordeling van de Geschilleninstantie.


Hier kunt u het reglement downloaden.

Stichting Geschilleninstantie Mondzorg


Het bestuur van de Stichting wordt gevormd door vertegenwoordigers van de 4 beroepsorganisaties in de mondzorg en een vertegenwoordiger namens de Consumentenbond die de belangen van de cliënt behartigt. Dit bestuur is verantwoordelijk voor de benoeming van de leden van de geschilleninstantie die een bepaald geschil zal behandelen.

De Geschilleninstantie Mondzorg moet net als alle andere geschilleninstanties, haar werkzaamheden verantwoorden in een openbaar jaarverslag. In dit jaarverslag wordt onder meer vermeld welke mondzorgverleners bij de geschilleninstantie zijn aangesloten, hoeveel geschillen er zijn voorgelegd en hoe deze zijn afgehandeld. Een afschrift van het jaarverslag wordt jaarlijks toegestuurd aan het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.